Høringssvar


HØRINGSSVAR


Furesø By og Land er høringsberettiget i alle sager under Furesø Byråd's

udvalg for

tidligere benævnt byudvikling og bolig UBB og

udvalg for natur, miljø og grøn omstilling UNMG


I det følgende er høringssvar fra Furesø By og Land gengivet i den datorækkefølge de er besvaret startende fra 1. januar 2020.

 

Link og svardato til dokumentet er understreget.

27.01.2020.

Vedr. Ansøgning om dispensation til at opføre en tilbygning på 32 m2

Matr.nr. 6D, Farumgård, Farum, Gammel Bregnerødvej 11E, 3520 Farum


28.01.2020.

Vedr. Ansøgning om Udvendige tag- og facadeændringer på hovedhus, Bellemosegård i Værløse.


29.01.2020.

Vedr. Ansøgning nr. 1 om at opføre en tilbygning på 67 m2 på Smedegade 20  i Værløse, matr.nr.: 73, Kirke Værløse.


09.02.2020.

Høringsbrevsvar på forslag til vejkendelse og udgiftsfordeling ved istandsættelse af den private fællesvej Kong Volmersvej.


26.02.2020.

Vedr. Ansøgning om dispensation til etablering af markiser på Krogvad 1 – 15, 3520 Farum.


09.03.2020.

Vedr. Ansøgning nr. 2 om at opføre en tilbygning på 67 m2 på Smedegade 20  i Værløse, matr.nr.: 73, Kirke Værløse.


14.03.2020.

Vedr. Hestetangsvej 49 – Ansøgning om indretning af 4 boliger i eksisterende bygning.


15.05.2020.

Vedr. Planforslag LP149 og miljørapport for udvidelse af den mulige anvendelse af idræts- og fritidsom-rådet i Farum Vest


24.05.2020.

Vedr. Forslag til lokalplan 146 med tillæg 8 til Kommuneplan 2017.


24.07.2020.

Vedr. Ansøgning nr. 3 om at opføre en tilbygning på 62 m2 på Smedegade 20  i Værløse, matr.nr.: 73, Kirke Værløse.


30.07.2020.

Vedr. Ansøgning om dispensation til ændring af en eksisterende carport, Stormly 20. Matr.nr. 99G, Hareskov By, Værløse.


04.08.2020.

Vedr. Ansøgning om dispensation til ændring af en eksisterende kvist til frontispice, Kålundsvej 2A, 3520 Farum.


31.08.2020.

Vedr. Forslag til spildevandsplan 2020.


04.09.2020.

Vedr. Furesø Kommunes ansøgning om dispensation fra Farum Vestfredningen til etablering af aflastnings parkeringspladser. 


05.09.2020.

Vedr. Plan- og Agenda 21 strategi 2020.


09.09.2020.

Vedr. FN-KBH-098-2019F: Forslag til revision af fredningen Farumgård Park i Furesø Kommune.


27.10.2020.

Høringsbrevsvar om forespørgsel om vejnavnsændring til Banktorvet.


07.12.2020.

Vedr. Ansøgning om dispensation til tilbygning på 40 m2 på Stavnsholtvej 165B, 3520 Farum.


27.01.2021.

Ansøgning om dispensation vedr. træfældning, Stavnsholtvej 51, 3520 Farum.


13.02.2021.

Høringsbrevsvar angående ansøgning om at opføre et nyt enfamiliehus på  ejendommen Kålundsvej 38, 3520 Farum.


20.02.2021.

Ansøgning om tilladelse til nedrivning af bevaringsværdige bygninger på Rørmosevej 7 i Farum


21.02.2021.

Ansøgning om dispensation til at opføre carport tættere på vej end lokalplanen tillader på Skovmose Allé 12 i Værløse.


11.03.2021.

Vedr. høringssvar om Gammel Hareskovvej 253, matr.nr. 93G, Hareskov By i Værløse.


23.03.2021.

Naboorientering vedr. etablering af kvist og fjernelse af skorsten på Kålundsvej 31 i Farum. 


30.03.2021.

Høringssvar vedr.: Trafik- og mobilitetsplan. 


19.04.2021.

Naboorientering vedr. Nørrevangsvej 5, Jonstrup Vang i Værløse.


20.04.2021.

Furesø By og Lands høringssvar til Kommuneplan 2021.


12.05.2021.

Vedr. naboorientering om bebyggelsen Søndre Vagt om dispensation fra bestemmelserne i lokalplan 119 om sammenfald af gavle og matrikelskel. 


12.05.2021.

Ansøgning om udskiftning af facader på to sidebygninger samt etablering af to nye terrassedøre i facaden mod syd, Kålundsvej 31 i Farum.


24.05.2021.

Ombygning i forbindelse med indretning af fem nye boliger i Gymnastikhuset i Lånshøj.


20.06.2021.

Vedr. Ansøgning om at opføre et udhus på 50 m2 på matr.nr.: 10G, Kirke Værløse By, Sirius Alle 4, 3500 Værløse.


21.09.2021.

Ingen særlig planlægningsmæssig begrundelse for at dispensere fra lokalplan 122's bestemmelser vedr. taghældning og placering af solceller i Engmarken i forbindelse med opførelsen nyt byggeri. 

. 

18.10.2021.

Vedr. Ansøgning om bygningsændringer, Skandrups Alle 29, Hareskovby, matr.nr. 314A, Hare-skov By, Værløse.


18.10.2021.

Vedr. Ansøgning om opførelse af villa, Storkekrogen 1, Kirke Værløse, matr.nr. 59b, Kirke Vær-løse By, Værløse.


01.11.2021.

Furesø By og Land har følgende bemærkninger forslag til Kommuneplan 2021.


15.11.2021.

Vedr. Ansøgning om opførelse af villa, Kildebakken 12, Kirke Værløse, matr.nr. 4i, Kirke Værløse By, Værløse.


11.12.2021.

Vedr. Ansøgning om facadeændringer, Birkevang 14A, 3500 Værløse, matr.nr. 441a, Hareskov By, Værløse.


11.12.2021.

Vedr. Ansøgning om nedrivning af bevaringsværdig bygning, Smedegade 6, 3500 Værløse, matr.nr. 13E, Kirke Værløse By.


28.01.2022.

Vedr. Ansøgning om landzonetilladelse til anneks på Gedevasegaard, Kong Volmersvej 2.


28.01.2022.

Vedr. Ansøgning om udskiftning af tag, matr.nr. 16D Ll. Værløse By, Værløse, Højeloftsvej 3, 3500 Værløse.


27.02.2022.

Vedr. Ansøgning om udvendig isolering på Smedegade 18, Kirke Værløse, matr.nr. 36E Kirke Værløse By, Værløse.


15.04.2022.

Furesø By og land har følgende bemærkninger til § 23c høringen om planlægningen for Bregnerød Kro.


19.04.2022.

Vedr. Ansøgning om ændringer af bevaringsværdigt byggeri i Farum, Farum Hovedgade 86.


17.06.2022.

Vedr. Ansøgning om at fælde 4 træer der er bevaringsværdige i henhold til lokalplan 122. Matr.nr.: 95, Kirke Værløse By.


17.06.2022.

Vedr. Ansøgning om opsætning af varmepumper og skelændringer. Eskadrillevænget 3A, 3500 Værløse, Bringe By, Værløse.


18.10.2022.

Vedr. Ansøgning om landzonetilladelse til tilbygning, Christianshøjvej 22, 3500 Værløse.


31.10.2022.

Vedr. Nabohøring ang. Frederiksborgvej 3, 3520 Farum - Matr.nr.: 18y, Farum By, Farum.


15.11.2022.

Vedr. To ansøgninger om lokalplandispensation fra lokalplan 27 til opsætning af solceller henholdsvis i Storkekrogen 7 og Bybrøndstræde 3, i Kirke Værløse, 3500 Værløse


17.11.2022.

Vedr. Ansøgning om dispensation vedrørende disponering og placering af parkeringspladser i delområde IV, Laanshøj Alle.


23.01.2023.

Vedr. Ansøgning om isætning af nye vinduer, Poppel Allé 46, Hareskovby, 3500 Værløse, matr.nr. 306, Hareskov By, Værløse.


07.05.2023.

Vedr. Forslag til Lokalplan 153, Etageboliger og erhverv på Akacietorvet, Farum.


31.05.2023.

Vedr. Ansøgning om ændringer af bevaringsværdigt byggeri på Farum Hovedgade 53 3520 Farum, matr.nr.: 58 Farum By.


01.06.2023.

Vedr. Plan- og Agenda 21 strategi 2023.


03.08.2023.

Vedr. Ansøgning om udskiftning af tagpaptag med heldækkende solpanel på Vingesus, Perimetervejen 16, 3500 Værløse, matr.nr.: 6fu Bringe By.


11.08.2023.

Vedr. Ansøgning om dispensation fra Lokalplan 27, vedr. opførelse af ny villa på Storkekrogen 1, matr.nr. 59b Kirke Værløse By.


14.08.2023.

Vedr. Ansøgning om dispensation fra Lokalplan 27, vedr. opførelse af ny villa på Storkekrogen 1, matr.nr. 59b Kirke Værløse By.


24.08.2023.

Vedr. Ansøgning om dispensation til ændringer på ejendommen Bybrøndstræde 1, 3500 Værløse.


24.08.2023.

Vedr. Naboorientering- facadeændring, nuance. På ejendommen "Edelgave", Farum Hovedgade 86, 3520 Farum.


10.11.2023.

Vedr. Nedrivning af "blandekammeret" i forbindelse med modernisering af Søndersø vandværk.


18.01.2024.

Vedr. Ansøgning om dispensation til nedrivning af bevaringsværdigt skur og etablering af nyt skur på Smedegade 15A,

3500 Værløse.


05.02.2024.

Vedr. Ansøgning om dispensation fra Lokalplan 27, vedr. opførelse af ny villa på Storkekrogen 1, matr.nr. 59b Kirke Værløse By.


31.03.2024.

Vedr. Høring af forslag til Lokalplan 159, Hotellejligheder i Bregnerød.