Høringssvar


HØRINGSSVAR


Furesø By og Land er høringsberettiget i alle sager under Furesø Byråd's

udvalg for byudvikling og bolig UBB og

udvalg for natur, miljø og grøn omstilling UNMGI det følgende er høringssvar fra Furesø By og Land gengivet i den datorækkefølge de er besvaret startende fra 1. januar 2020.

 

Link og svardato til dokumentet er understreget.

27.01.2020.

Vedr. Ansøgning om dispensation til at opføre en tilbygning på 32 m2

Matr.nr. 6D, Farumgård, Farum, Gammel Bregnerødvej 11E, 3520 Farum


28.01.2020.

Vedr. Ansøgning om Udvendige tag- og facadeændringer på hovedhus, Bellemosegård i Værløse.


29.01.2020.

Vedr. Ansøgning nr. 1 om at opføre en tilbygning på 67 m2 på Smedegade 20  i Værløse, matr.nr.: 73, Kirke Værløse.


09.02.2020.

Høringsbrevsvar på forslag til vejkendelse og udgiftsfordeling ved istandsættelse af den private fællesvej Kong Volmersvej.


26.02.2020.

Vedr. Ansøgning om dispensation til etablering af markiser på Krogvad 1 – 15, 3520 Farum.


09.03.2020.

Vedr. Ansøgning nr. 2 om at opføre en tilbygning på 67 m2 på Smedegade 20  i Værløse, matr.nr.: 73, Kirke Værløse.


14.03.2020.

Vedr. Hestetangsvej 49 – Ansøgning om indretning af 4 boliger i eksisterende bygning.


15.05.2020.

Vedr. Planforslag LP149 og miljørapport for udvidelse af den mulige anvendelse af idræts- og fritidsom-rådet i Farum Vest


24.05.2020.

Vedr. Forslag til lokalplan 146 med tillæg 8 til Kommuneplan 2017.


24.07.2020.

Vedr. Ansøgning nr. 3 om at opføre en tilbygning på 62 m2 på Smedegade 20  i Værløse, matr.nr.: 73, Kirke Værløse.


30.07.2020.

Vedr. Ansøgning om dispensation til ændring af en eksisterende carport, Stormly 20. Matr.nr. 99G, Hareskov By, Værløse.


04.08.2020.

Vedr. Ansøgning om dispensation til ændring af en eksisterende kvist til frontispice, Kålundsvej 2A, 3520 Farum.


31.08.2020.

Vedr. Forslag til spildevandsplan 2020.


04.09.2020.

Vedr. Furesø Kommunes ansøgning om dispensation fra Farum Vestfredningen til etablering af aflastnings parkeringspladser. 


05.09.2020.

Vedr. Plan- og Agenda 21 strategi 2020.


09.09.2020.

Vedr. FN-KBH-098-2019F: Forslag til revision af fredningen Farumgård Park i Furesø Kommune.


27.10.2020.

Høringsbrevsvar om forespørgsel om vejnavnsændring til Banktorvet.


07.12.2020.

Vedr. Ansøgning om dispensation til tilbygning på 40 m2 på Stavnsholtvej 165B, 3520 Farum.


27.01.2021.

Ansøgning om dispensation vedr. træfældning, Stavnsholtvej 51, 3520 Farum.


13.02.2021.

Høringsbrevsvar angående ansøgning om at opføre et nyt enfamiliehus på  ejendommen Kålundsvej 38, 3520 Farum.


20.02.2021.

Ansøgning om tilladelse til nedrivning af bevaringsværdige bygninger på Rørmosevej 7 i Farum


21.02.2021.

Ansøgning om dispensation til at opføre carport tættere på vej end lokalplanen tillader på Skovmose Allé 12 i Værløse.


11.03.2021.

Vedr. høringssvar om Gammel Hareskovvej 253, matr.nr. 93G, Hareskov By i Værløse.


23.03.2021.

Naboorientering vedr. etablering af kvist og fjernelse af skorsten på Kålundsvej 31 i Farum. 


30.03.2021.

Høringssvar vedr.: Trafik- og mobilitetsplan. 


19.04.2021.

Naboorientering vedr. Nørrevangsvej 5, Jonstrup Vang i Værløse.


20.04.2021.

Furesø By og Lands høringssvar til Kommuneplan 2021.


12.05.2021.

Vedr. naboorientering om bebyggelsen Søndre Vagt om dispensation fra bestemmelserne i lokalplan 119 om sammenfald af gavle og matrikelskel. 


12.05.2021.

Ansøgning om udskiftning af facader på to sidebygninger samt etablering af to nye terrassedøre i facaden mod syd, Kålundsvej 31 i Farum.


24.05.2021.

Ombygning i forbindelse med indretning af fem nye boliger i Gymnastikhuset i Lånshøj.


20.06.2021.

Vedr. Ansøgning om at opføre et udhus på 50 m2 på matr.nr.: 10G, Kirke Værløse By, Sirius Alle 4, 3500 Værløse.