Farum Hovedgade

Interessegruppe medlemmer


Tovholder:

Pia Telling


Ulla Hess

Ole Hesselkilde


----------------------------------------------------------------------------

Rema 1000 på Frodes PladsSagen om bebyggelse af grunden ved Frodes Plads er kommet ind i sin afgørende fase.


Furesø By og Land har tidligere gjort indsigelser mod supermarked på Frodes Plads, citat:

Vi mener ikke, der skal gives tilladelse til et supermarked på Banktorvet, det vil skabe store trafikale problemer for Hovedgaden, men gerne med mindre butikker, cafeer og restauranter.


Vedlagt oplæg fra Rema 1000 september 2017.

Kan downloades ved tast på knap

-------------------------------------------------------------

Arkitekt ma.a. Tom Mose Petersen har for Furesø By og Land udarbejdet vedlagte vurdering fra 26.09.17. af Rema 1000 projektet.


Furesø By og Land vil gerne citerer her fra:

Bymidten bør tænkes som helhed, og tidligere anbefalinger fra Bevaringsvejledning for Farum Hovedgade, 1986 og anbefalinger i Lokalplan 46 for Hovedgaden bør ligge til grund for et samlet forslag.


Tom Mose Petersens vurdering kan downloades i sin helhed ved tast på knap


-------------------------------------------------------------

Der har været mange gode forslag til Farum Hovedgades renovering.


En af de nyere og mere detaljerede og gennemarbejdede er:

Arkitektur og Byrum - Farum Hovedgade

Forslag til høring i februar 2016


Materialet kan downloades her ved tast på knap

Fra Arkitektur og Byrum siderne 23 og 24 vil vi gerne citere:
HELHED OG SAMMENHÆNG

PRINCIPPER FOR HELHED OG SAMMENHÆNG


”Der skal være helhed og sammenhæng på flere niveauer.

I kommunen som helhed, i byområderne og inden for de enkelte bebyggelser og byrum.”


Udviklingen i området skal respektere og understøtte et sammensat og varieret fysisk bymiljø, der fremmer et mangfoldigt liv, og som via fællesnævnere for delstrækninger såvel som for det samlede område fremstår som en helhed.


Udviklingen skal respektere og understøtte:

- de tre historiske bytyper som dominerende træk på hver sin strækning

- klare kontraster i gademiljøet mellem det tætte og mere åbne, mellem det intense og mere fredfyldte, mellem mur, grønt og udsyn

- at der langs gaden findes både beboelse og servicefunktioner, og at der i gaden er plads til alle trafikarter- en helhedsskabende, karakterfuld og rumskabende beplantning, der giver bymiljøet en udpræget grøn karakte

r- at de særlige ”kig” i gaden til omgivelser samt markante kendetegn og historiske spor bevares fremtrædende i gadebilledet

- at hovedgaden skal fremtræde som ét, gennemgående gaderum, der fletter sig sammen med fire særlige byrum og skal stå i åben forbindelse med tilstødende parker

- at gaderummet og torvepladserne skal fremtræde klart defineret af ”ydervægge” fra de ejendomme, der grænser op til vejarealet

- at ”ydervæggene” skal bestå af husene. Ved siden af husene, hvor mellemrummet ikke er en vej, sti eller indkørsel, skal ”ydervæggene” bestå af markant, vægskabende beplantning plantet på ejendommene langs kanten mod gaderummet eller torvepladsen

- at ”ydervæggene” på hjørneejendomme, hvor huset har facade mod anden vej, må bestå af enten huset eller markant, vægskabende beplantning langs kanten mod gaderummet

- at der på ejendomme med forhave eller forplads mellem bebyggelsen og vejarealet skal være en markering af skellet, og at denne markering skal respektere, at der fra gaderummet skal være frit udsyn til huset

- at strækninger langs offentlige parker skal have en åben karakter og inviterende indgange til parkerne

- at hele gaderummet, større torvepladser og offentlige P-pladser skal fremtræde ensartet med hensyn til belægnings-beplantnings- og belysnings- og møbleringstyper og andet fast inventar

- at forpladser ved huse med kundeorienteret service (ex butikker, klinikker, institutioner) skal fremtræde som samhørende med gaderummet med hensyn til belægningstyper og belysning

- at navne-, husnummer- og trafikskiltning skal være diskret og hensynsfuldt indpasset i helheden, og at bymiljøet skal friholdes for permanente, fritstående skilte, pyloner, flagstænger o.lign. til erhvervsmæssig skiltning og reklamering

- at P-pladser skal være diskret indpasset i bymiljøet- at behovet for bil-og cykelparkering skal være dækket på den enkelte ejendom suppleret af ejendomme med offentlige bil-P-pladser og af offentlige cykelparkeringspladser i tilknytning til ”Majtræspladsen”, ”Skulpturparken”, ”Krogvadparken” og buslæskure

- at gaderummet og alle tilstødende arealer med offentlig adgang skal være indrettet og udformet med udgangspunkt i de svage trafikanter således, at adgang og færdsel er uhindret, nem og tryg for fodgængere, mennesker med funktionsnedsættelse og cyklister

Furesø By og Land går aktivt ind i dialogen med politikkerne om byggeriet på Frodes Plads.


Se henvendelsen til Udvalget for Byudvikling og Bolig fra Furesø By og Land.

Indsigelser og bebyggelsesforslag.


Furesø By og Land takker for at få lejlighed til at udtale sig endnu en gang i anledning af det på borgermødet den 6. september 2018 fremlagte projektforslag af 23. marts 2018 om ny bebyggelse på Frodes Plads ved bygherrerne Korf og Rema1000.

 

For at kunne gennemføre projektet har forvaltningen udarbejdet en oversigt over dispensationer til gældende planer, som det vil være nødvendigt at få politisk opbakning til. Det fremgår heraf, at der skal gives 26 dispensationer til den allerede af byrådet godkendte kommuneplan fra 2017, samt til den i 2016 godkendte ”Rammer for arkitektur og byrum i Farum Hovedgade”. Det fremgår endvidere, at der evt. skal gives 47 dispensationer til de nævnte dokumenter afhængig af projektets konkrete udformning.

 

Furesø By og Land har igen behandlet sagen og finder det konstruktivt at politikkerne vil lade sagen vurdere på ny.

Furesø By og Land finder på det foreliggende grundlag anledning til at rejse følgende indsigelser:

 

1. Det er positivt at politikkerne vil inddrage borgerne i den foreliggende sag mest muligt, men forekommer desillusionerende at de samme borgere og organisationer som har bakket op om KP17 og Arkitektur og Byrum i Farum Hovedgade skal opleve at de vedtagne planer skal afviges ved den store mængde af dispensationer fordi bygherre presser på.

 

2. For private borgere og organisationer uden arkitektfaglige kvalifikationer er det ikke en mulighed, at sætte streger på et papir for at foreslå alternative realistiske løsninger. Det vil derfor være nødvendigt at få etableret en dialog med forvaltningens arkitektfaglige kvalifikationer. Gerne som workshops.

 

3. Området i det foreliggende projektforslag er i "Rammer for arkitektur og byrum i Farum Hovedgade" tænkt som et byrum med en mindre torvedannelse og med en bebyggelse, der tager udgangspunkt i stationsbyens proportioner. Det giver ikke muligheder for 3 - 4 etagers huse.

 

4. Furesø By og Land stiller spørgsmål til udsagnet om, at der på Frodes Plads skulle være brug for en til flere detailbutikker set i lyset af Akacietorvets og Farum Bytorvs kommende udbygninger. Om detailbutikker står tomme som de nuværende eller om de står tomme som nybyggede gør vel ikke den store forskel.

 

5. Farum Hovedgade har med den allerede foretagne renovering fået en afdæmpet trafikal intensitet, hvilket opfattes positivt. Det foreslåede skitseprojekt forudsætter over tid en øget uønsket trafik og støj i Hovedgaden. Det samme vil gøre sig gældende til det foreslåede supermarked på Gammelgårdsvej med store lastbiler med forsyninger.

 

6. En bebyggelses % på 48 - 50 for projektområdet rækker langt ud over hvad der er passende for stationsbybebyggelse.

 

FORSLAG

Furesø By og Land skal derfor foreslå et byggeri med 2 etager med udnyttet tagetager med saddeltage og et mindre torv med småbutikker. Byggeriet skal følge den øvrige bebyggelse i hovedgaden med ”luft” i mellem bygningerne, således at ”bebyggelsesrytmen” langs Hovedgaden fastholdes. I følge Rammer for arkitektur og byrum i Farum Hovedgadei afsnittet om helhed og sammenhæng ”skal udviklingen respektere og understøtte at de 3 historiske bytyper som dominerende træk på hver sin strækning, jf. kort 2.” Ifølge kulturarv som fundament ”skal udviklingen respektere og understøtte, at bebyggelsen har en størrelse, proportioner og en karakter, der svarer til det karakteristiske for bytypen på den pågældende strækning.”

I Bevaringsværdier i Hovedgaden enkeltregistrering (side 35 og 37) er nr. 48 vurderet bevaringsværdig og nr. 50 bevaringsværdig med mulighed for opgradering.

Hvis man bortskræller alle overflødige bygninger, (malerforretningen, småhusene bagved, og diverse tilbygninger til nr.50), vil de gamle huse evt. kunne indgå i et nyt og anderledes spændende nybyggeri.

Selve udformningen bør være i overensstemmelse med arkitektur og byrum og det bagved liggende parkeringsareal være tilgængeligt fra både Hovedgade og Gammelgårdsvej.

Furesø By og Land vil opfordre til at alternative skitser udarbejdes hvor hele området med de omkringliggende bygninger kan ses i en sammenhæng.

 

 

 

Med venlig hilsen,

 

Formand Poul Lüneborg

Kålundsvej 6A, 3520 Farum

Tlf. +45 44 95 04 72, mobil: +45 23 31 05 21

poul.luneborg@gmail.com

www.furesoebyogland.dk