Forretningsorden

Forretningsorden for

Lokalsamfundenes Samvirke i Furesø kommuneDenne forretningsorden har som mål, at fastsætte en procedure for det fælles arbejde. Den gælder mellem aftaleparterne og kan kun ændres af disse. Samvirket  har behandlet behovet for og indholdet af en forretningsorden på møder i 2011-2013.


§ 1. Status

Lokalsamfundenes Samvirke (LS) er et samarbejde mellem medborger-foreninger i kommunens lokalsamfund. LS har indgået en samarbejdsaftale med Furesø Kommune af 30. juni 2009. Aftalen er tiltrådt af Byrådet d. 26. august 2009.


§ 2. Medborgerforeningernes deltagelse i Lokalsamfundenes Samvirke

Hvert af de tilsluttede medborgerforeninger udpeger 2 faste medlemmer, der deltager i møderne i LS. Herudover kan foreningerne deltage i disse møder ad hoc med det antal personer det pågældende lokalsamfund finder ønskeligt.


Hver enkelt forening afgør selv, hvordan den vil udpege sine repræsentanter.


LS udpeger hvert år en kontaktperson og en sekretær.  Møderne i LS indkaldes af kontaktpersonen. Alle beslutninger træffes i enighed.

Kontaktpersonen forestår kontakten til Furesø Kommune. Henvendelser til Kommunen forberedes i fællesskab af kontaktpersonen og sekretæren.


På møderne i LS varetager sekretæren opgaven som referent.


LS kan oprette underudvalg/arbejdsgrupper, der arbejder med særlige emner.


§ 3. Høringssager

I forlængelse af samarbejdsaftalen indstilles det til Furesø Kommune, at denne udpeger en kontaktperson til Lokalsamfundenes Samvirke.


Den enkelte medborgerforening indberetter sager om manglende høring af lokalsamfundene og/eller dets medlem med nødvendig dokumentation til kommunens kontaktperson.


Det indsamlede materiale danner grundlag for forhandlinger med Furesø Kommunes kontaktperson for høringssager, med henblik på at sikre, at aftalen fungerer i praksis.


§ 4. Mødeledelse

Kontaktperson og sekretær vælges for et år ad gangen på første møde i året, såvel kontaktpersonen som sekretæren kan genvælges.

Kontaktperson og sekretær sikrer mulighed for mødested.

Kontaktpersonen leder møderne i LS.


Vedtaget på møde i Lokalsamfundenes Samvirke den 23. august 2018.

Kontakt person - aktuelt

 

Inge Livbjerg

Jonstruphøj 11

DK-3500 Værløse

Mob. 4085 5221

inge.livbjerg@gmail.com

 

 

Sekretær - aktuelt

 

Poul Lüneborg

Kålundsvej 6A

3520 Farum

23310521

44950472

poul.luneborg@gmail.com

Tast her for at downloade forretningsorden