Vedtægter

Vedtægter for foreningen Furesø By og Land1. Navn. Formål. Medlemmer.


§ 1

Foreningens navn er ”Furesø By og Land”. Foreningens hjemsted og værneting er Furesø Kommune.


§2

Foreningens formål er:

1. At udbrede kendskab til og interesse for æstetiske værdier ved bygninger, bybilleder og landskaber, hvor der forestår ændringer, der kan virke skæmmende, gennem forhandlinger med ejerne og/eller myndigheder.

2. At søge ændringerne tilpasset omgivelserne, hvad enten dette er et gadebillede, kystbillede, overgangen fra by til land eller det åbne landskab.

3. At søge bevaring, vedligeholdelse eller restaurering gennemført gennem oplysning og rådgivning, hvor dette skønnes ønskeligt af hensyn til en bygnings eller bys omgivelser.

4. Gennem en fond at yde økonomisk støtte til de under punkterne 1-3 nævnte formål, evt. ved erhvervelse af bygninger eller arealer, der derefter kan sættes i den stand, foreningen skønner hensigtsmæssig for formålet samt at pålægge det erhvervede klausuler, der vil fremme formålet.

5. Evt. at uddele en årlig pris til en beboer eller myndighed i Furesø Kommune som anerkendelse for forbedringer på en ejendom, hvorved der er bevaret eller tilføjet by og egn æstetisk værdi.


§3

1. Enhver interesseret kan optages som medlem af foreningen. Foreningens midler tilvejebringes ved:

a) kontingenter og evt. andre indtægter, der skal anvendes til foreningens administration og til de i §2. stk. 1-3 nævnte formål.

b) ved tilskud, gaver, arv eller andre former for bidrag fra det offentlige, private fonde, institutioner, organisationer eller privatpersoner. Disse bidrag, der opsamles i en særlig fond, skal indsættes i bank eller sparekasse, indtil beløbet kan anvendes til fremme af foreningens formål, jfr. § 2. stk. 4 og 5.


2. Generalforsamling.


§4

1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned i Furesø kommune. Den første ordinære generalforsamling efter foreningens stiftelse afholdes i marts 1972.

2. Forslag, som medlemmerne ønsker forelagt for den ordinære generalforsamling, skal skriftligt være tilstillet formanden inden den 15. februar.

3. Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter beslutning af bestyrelsen eller efter skriftlig begæring af mindst en fjerdedel af medlemmerne. En sådan begæring skal indeholde angivelse af, hvad der ønskes behandlet på generalforsamlingen. Bestyrelsen skal inden 8 dage efter begæringens modtagelse indkalde generalforsamlingen med 14 dages varsel.

4. Enhver generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne. Indkaldelsen skal indeholde en dagsorden, herunder evt. forslag fra medlemmerne, og intet må vedtages på generalforsamlingen uden at være anført i indkaldelsen.


§5

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1. Aflæggelse af beretning og regnskab for det forløbne år

2. Forelæggelse af budget for det løbende år, herunder fastsættelse af medlemskontingent

3. Behandling af indkomne forslag

4. Valg af bestyrelse og revisorer samt suppleanter for disse

5. Eventuelt


§6

1. Generalforsamlingen vælger en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle formelle spørgsmål.

2. Der føres forhandlingsprotokol, som underskrives af dirigenten og de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer og er bevis for, hvad der er sket på generalforsamlingen.

3. Afstemning foretages ved håndsoprækning, medmindre dirigenten fastsætter skriftlig afstemning eller sådan forlanges af ét af de tilstedeværende medlemmer.

4. På generalforsamlingen har hvert medlem én stemme, hvis sidste års kontingent er betalt. Et fraværende medlem kan give et andet medlem skriftlig fuldmagt til at stemme på sine vegne. Ingen kan afgive stemme for mere end 3 fraværende medlemmer.


§7

1. På generalforsamlingen afgøres de forelagte sager ved almindelig stemmeflerhed uanset de fremmødtes antal.

2. Til vedtagelse af vedtægtsændringer, og / eller opløsning af foreningen kræves dog, at halvdelen af medlemmerne er repræsenteret, og at mindst to tredjedele af de tilstedeværende medlemmer stemmer for forslaget.

3. Er det nævnte medlemstal ikke repræsenteret, på den pågældende generalforsamling, men forslaget dog har opnået tilslutning fra to tredjedele af de tilstedeværende medlemmer, indkalder bestyrelsen inden 8 dage en ny generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med to tredjedele af de afgivne stemmer uden hensyn til antallet af mødte medlemmer.

4. Hvis foreningen ophører, skal generalforsamlingen træffe beslutning om anvendelse af foreningens formue ved almindelig stemmeflerhed. Formuen skal anvendes til beslægtede formål.


3. Bestyrelsen


§8

1. Foreningens bestyrelse består af 7 medlemmer, der vælges blandt foreningens medlemmer. Bestyrelsesmedlemmernes funktionsperiode er 2 år. På den første generalforsamling efter foreningens stiftelse afgår dog 3 medlemmer, der udpeges ved lodtrækning. Genvalg kan finde sted.

2. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Valgene gælder for et år regnet fra én ordinær generalforsamling til den næste. Hvervet som medlem af bestyrelsen er ulønnet.

3. På den ordinære generalforsamling vælges to suppleanter, der træder i stedet for bestyrelsesmedlemmer, der er forhindret i at deltage i bestyrelsens arbejde.

4. Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsudvalg til løsning af konkrete opgaver på bestyrelsens vegne. Mindst ét bestyrelsesmedlem skal være medlem af udvalget.


§9

1. Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil og/eller afgør inden for rammen af denne vedtægt alle spørgsmål vedrørende foreningens og fondens virksomhed samt formidler kontakt til myndigheder og andre implicerede. Bestyrelsen er berettiget til at anvende foreningens midler efter bedste skøn til foreningens formål.

2. Foreningen tegnes af formanden eller næstformanden sammen med et af de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Ved køb og salg af fast ejendom eller optagelse af lån tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.


§10

1. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede. Bestyrelsens beslutninger træffes med almindelig stemmeflerhed, herunder ved dispositioner over fondens midler. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

2. Bestyrelsesmøder afholdes efter formandens bestemmelse eller efter anmodning af to af de øvrige bestyrelsesmedlemmer. For bestyrelsens møder føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer.

3. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og kan heri give regler om nedsættelse af et forretningsudvalg til varetagelse af den daglige ledelse. Bestyrelsen kan ansætte lønnet medhjælp, såvel fast som til løsning af enkelte opgaver.


4. Regnskab og revision m.m.


§11

1. Kassereren fører foreningens regnskab og en medlemsfortegnelse.

2. Uden for bestyrelsen vælges af den ordinære generalforsamling en revisor og en suppleant for to år ad gangen. Genvalg kan finde sted.


§12

1. Foreningens regnskab følger kalenderåret. Den første regnskabsperiode går fra foreningens stiftelse til den 31. december 1971. Regnskabet udfærdiges og afleveres inden hvert års 1. februar til Bestyrelsens formand, som overlader det til revisor. Derefter forelægges regnskabet med revisionspåtegning for bestyrelsen til godkendelse.

2. Eksemplarer af det reviderede regnskab og af forslaget til budget skal være til disposition for medlemmerne samtidig med indkaldelse til den ordinære generalforsamling.


§13

For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue, herunder fondens midler.


§14

Foreningen tilsluttet ”Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur”.


Senest revideret på de ordinære generalforsamlinger den 23. marts 2006 og den 15. marts 2018.

Bestyrelsen har på sit møde den 4. april 2018 godkendt ovenstående reviderede vedtægt.


Poul Lüneborg, formand ___________________________________________________________________

Kaj Sørensen, næstformand ___________________________________________________________________

John Ehrbahn, kasserer ___________________________________________________________________

Pia Telling ___________________________________________________________________

Ulla Hess ___________________________________________________________________

Birgitte Heje Larsen

___________________________________________________________________

Jesper Sommer

 ___________________________________________________________________


Suppleanter

Søren Rasmussen

Bo Søgaard

Vedtægterne kan også downloades med et tast på knappen: