Vedtægter

Vedtægter for Furesø Bevaring§ 1. Navn og hjemsted

Furesø Bevaring er en selvejende institution. Furesø Bevarings hjemsted og ansvarsområde er Furesø Kommune. Furesø Bevarings adresse er Furesø Museers adresse.


§ 2. Formål

Furesø Bevaring har til formål at virke for, at ældre bygninger og bymiljøer i Furesø Kommune, som har arkitektonisk eller kulturhistorisk værdi for lokalområdet, bevares eller genskabes gennem korrekt restaurering.

Furesø Bevaring giver støtte på vilkår beskrevet i bevaringsforeningens vedtægter.

Furesø Bevaring søger midler fra offentlige og private til brug for sit virke.


§ 3. Bestyrelse, sammensætning og valgmåde


Stk. 1. Furesø Bevaring forestås af en bestyrelse på 5 medlemmer. Heraf udpeges 2 medlemmer af Furesø Byråd, 1 medlem af Furesø By og Land, 1 medlem af Lokalsamfundenes Samvirke og 1 medlem af Furesø Museer.

De 3 medlemmer til bestyrelsen udpeget af henholdsvis Furesø By og Land, Lokalsamfundenes Samvirke og Furesø Museer må ikke samtidig være medlem af Furesø Byråd.


Stk. 2. Bestyrelsens funktionsperiode følger den kommunale valgperiode gældende fra 1. januar efter afholdt kommunevalg. Bestyrelsens medlemmer kan genvælges.


Stk. 3. Bestyrelsesformanden for den foregående funktionsperiode indkalder den nye bestyrelse til konstituerende møde, der afholdes i januar måned.


Stk. 4. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer.


Stk. 5. Furesø Bevaring tegnes af bestyrelsens formand og næstformand i forening. Hvis formand eller næstformand må melde forfald kan foreningen efter bestyrelsens beslutning tillige tegnes af formand/næstformand og 1 andet bestyrelsesmedlem i forening.


Stk. 6. Bestyrelsesmøde afholdes efter formandens beslutning eller efter anmodning fra mindst 2 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer er til stede. Ved eventuel stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Bestyrelsen fører protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer.


Stk. 7. Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden.


§ 4. Støtteberettigede arbejder


Stk. 1. Furesø Bevaring kan yde støtte til:


• Bygningsarbejder på bygninger, som enten er udpeget som bevaringsværdige i kommuneplanen eller er omfattet af bevaringsbestemmelse i en lokalplan i henhold til planlovens § 15, stk. 2, nr. 14 (LBK nr. 813 af 21. juni 2007 med senere ændringer) eller er

registreret med bevaringsværdi 1-5 efter SAVE metoden.


• Professionel sagkyndig rådgivning og bistand til udarbejdelse af projekt for de ovennævnte bygningsarbejder.


• Materialer til og professionelle håndværkeres udførelse af de ovennævnte bygningsarbejder.


Stk. 2. Furesø Bevaring kan kun yde støtte til arbejder på bygninger, der er ejet af privatpersoner.


§ 5. Vilkår for støtte til støtteberettigede arbejder


Stk. 1. Støtte kan kun ydes til bygningsarbejder på bygningernes udvendige dele, og kun til sådanne bygningsarbejder, der udføres korrekt i overensstemmelse med den tilknyttede håndværksmæssige tradition.


Stk. 2. Furesø Bevaring kan undtagelsesvis yde støtte til istandsættelse eller reetablering af indvendige bygningsdele eller – detaljer, når der er tale om bevaringsværdige bygningsdele eller – detaljer af helt usædvanlig udformning eller bevaringsværdige bygningsdele eller –

detaljer, der i dag ikke opfylder en almindelig funktion.


Stk. 3. Støtte til bygningsarbejder, der forudsætter dispensation fra en lokalplan, byggelovgivningen eller anden lovgivning, kan kun tildeles, hvis der foreligger beslutning fra de respektive myndigheder om at meddele de fornødne dispensationer til bygningsarbejderne.

Støtte kan desuden kun tildeles bygningsarbejder, der respekterer eventuelle betingelser knyttet til de nødvendige dispensationer.


§ 6. Ansøgning om støtte til støtteberettigede arbejder


Stk. 1. Støtte kan kun tildeles efter skriftlig ansøgning til Furesø Bevaring. Ansøgning indgives ved indsendelse af ansøgningsskema i udfyldt stand. Ansøgning kan kun indgives af ejendommens ejer.


Stk. 2. Ansøgningen skal være ledsaget af begrundelse for, at bygningsarbejderne ønskes udført og af dokumentation for, at betingelserne for støtte til bygningsarbejderne er opfyldt.


Ansøgningen skal således være ledsaget af

– projekt i form af beskrivelse, tegning og eventuelt fotoillustration af bygningsarbejderne,


– kopi af Furesø Kommunes meddelelse af fornødne tilladelser og dispensationer i henhold til planlov, byggelovgivning og anden relevant lovgivning,


– beskrivelse og fotos af de eksisterende forhold, der foranlediger bygningsarbejderne, eller redegørelse for bygningsarbejdernes berettigelse fra en professionel sagkyndig og

– mindst to specificerede tilbud fra professionel sagkyndig (håndværker henholdsvis rådgiver) på udførelse af bygningsarbejderne henholdsvis projekteringen.


Stk. 3. Ansøgning om støtte indgives løbende og behandles på førstkommende bestyrelsesmøde.


Stk. 4. Ansøgning kan indgives uanset, om der tidligere er tildelt støtte til

bygningsarbejder på ejendommen eller på anden ejendom ejet af ansøger.


§ 7. Midler til støtte til støtteberettigede arbejder og støttens form og størrelse


Stk. 1. Furesø Bevaring kan yde støtte såfremt der er den nødvendige kapital til stede i form af likvide beholdninger. Bestyrelsen for Furesø Bevaring afgør, hvorvidt der er tilstrækkelig kapital til stede.


Stk. 2. Støtten kan andrage halvdelen af de samlede udgifter til projektet. Er de midler, der er til rådighed, ikke tilstrækkelige til, at alle godkendte ansøgninger kan imødekommes med den berettigede støtte, prioriterer bestyrelsen, hvilke ansøgninger, der kan få tildelt midler.

Ansøgninger, som ikke imødekommes, kan genfremsendes efterfølgende år.


Stk. 3. Støtte tildeles i form af et kontant lån til ejendommens ejer. Lån ydes som afdragsfrie lån uden beregning af rente.


Stk. 4. Det ydede lån tinglyses som pant i ejendommen for låntagers regning. Det er en forudsætning for ydelse af lån til støtteberettigede arbejder, at lånet kan indeholdes inden for 80 % af den offentlige ejendomsvurdering opgjort per den 1. januar i det år, hvor ansøgning

indgives.

Aflysning af lånet kan alene ske ved fuld indfrielse af lånet.


Stk. 5. Lånet udbetales til ejendommens ejer, når bygningsarbejderne er udført og godkendt i henhold til såvel meddelte tilladelser og dispensationer som støttevilkårene. Kun Furesø Bevaring eller en af Furesø Bevaring antaget professionel rådgiver kan godkende

bygningsarbejderne. Kun Furesø Kommune kan godkende, at tilladelser og dispensationer er overholdt.


Stk. 6. De lån, som Furesø Bevaring yder, forfalder til fuld indfrielse senest ved ejendommens ejerskifte eller ved misligholdelse af støttevilkårene. Skilsmisse og uskiftet bo betragtes ikke som ejerskifte.


§ 8. Regnskab


Stk. 1. Furesø Bevaring udarbejder årsregnskab. Regnskabsåret er kalenderåret.


Stk. 2. Furesø Bevarings årsregnskab skal være påtegnet af Furesø Bevarings samlede bestyrelse og af bevaringsforeningens revision.


Stk. 3. Bestyrelsen er ansvarlig for forvaltningen af bevaringsforeningens formue.


§ 9. Vedtægtsændringer


Furesø Bevarings vedtægter kan ændres på forslag fra bestyrelsen. Vedtægtsændringer godkendes af bestyrelsen med mindst 4 medlemmer. Vedtægtsændringer skal godkendes af Furesø Byråd.


§ 10. Ophør


Furesø Bevaring opløses, såfremt 4 medlemmer af bestyrelsen beslutter at opløse foreningen, og foreningens formue tilfalder Furesø Kommune, som skal anvende formuen til de i § 2 beskrevne formål.


§ 11. Ikrafttræden


Vedtægterne træder i kraft, når de er vedtaget af bestyrelsen for Furesø Bevaring og godkendt af Furesø Byråd.


Således vedtaget på Furesø Bevarings møde den

07.09.2011. Godkendt af Furesø Byråd den 28.11.2011.


Formand for Furesø Bevaring og Næstformand for Furesø Bevaring