Den Gamle Skole

Interessegruppe medlemmer

 

Tovholder:

P.t. ingen tovholder

 

Hanne Kjærgaard

Birgit Nielsen

Ulla Hess

Palle Skovborg

Gerda Petersen

Anette Jerking

Kaj Sørensen

PowerPoint fremstilling til workshop 27.03.17.

Rådhusgrunden i Farum 27 marts 2017 plancher fra mødet.pptx

Tast på sort knap (knap 1).

 

PDF fremstilling til workshop 27.03.17.

Rådhusgrunden i Farum 27 marts 2017 plancher fra mødet.pdf

Tast på hvid knap (knap 2).

 

PDF fremstilling af Frederiksborgvej 3 - 5.

En visualisering.

Tast på rød knap (knap 3).

Opsamling fra workshop om rådhusgrunden

i Farum, afholdt den 27. marts 2017

 

 

Deltagere på workshoppen:

Furesø by og land: Hanne Kjærgaard og Marianne Halberg

Farum Kulturhus: Zanne Jahn, kulturhusleder

Farum lokalhistoriske forening Anette Jerking og Mogens Dalboe

DATEA Gitte Rindbøl, Udviklingschef

Miljørådet Henning Kornbo (repræsenterer også Furesø Erhvervsforening), Solveig Bisgaard (repræsenterer også Furesø Industriforening) ogKarin Beyer (repræsenterer også DH-Furesø)

DN Furesø Alf Blume

Seniorrådet Uffe Østergaard og Arne Ziegler

Miljø-, Plan- og Teknikudvalget: Lene Munch-Petersen (A) og Lars Carpens (V)

Furesø Kommune: Niels Thygesen, Karin Langendorff, Jesper Krarup, Ane Hag.

 

Mødets drøftelser er kort skitseret temamæssigt nedenfor:

 

Konkrete forslag til funktioner på grunden i fremtiden:

 

° Fremtidsfabrik i den gamle skole – inspiration fra anden kommune ift. udviklingsindsats for ledige.

° Biograf - skal afklares med Bytorvet om de evt. vil have biografen liggende derovre

° Seniorboliger – der er særlig brug for 2-3 rums boliger

° Fælles lokaler for borgerne i den gamle skole

° Unge- og børnekultur skal fremmes – der skal være tilbud til de unge og børnene

° Spændende byrum i ”haven” ved SEB – grønne byrum, pladser, legepladser, cafeer

° Gode byrum frem for flere boliger

° Senioregnede boliger – vi mangler dem og området er egnet til det pga. stationsnærhed og nærhed til Bytorvet

° Parker og grønne byrum med bænker og ophold.

° Legesø til børnene – evt. skøjtebane om vinteren

° Bygge boliger der hvor Frederiksborgvej 5 ligger idag

° Cykelstisystem ind gennem området – ikke på vejen

° Byport, så man kunne se og bruge haven og se bytorvet fra Frederiksborgvej

° Byport ved cykelparkering

° Kan dele af den gamle skole evt. bevares, samtidig med at dele rives ned, så der etableres byport og forbindelseslinje til Kumbelhaven?

 

Markering af Farum midtby:

 

° Vartegn – fx tårn med boliger på hjørnet af Paltholmvej og Frederiksborgvej (Anette)

° Vi skal åbne byen op, og markere at det er indgangen til Farum

° Man skal kunne se, at man står midt i Farum

° Hvis der etableres en byport skal der også ”ske noget” på den anden side – man skal gå ind i et oplevelsesområde.

 

Særlige opmærksomheder ift. de omkringliggende områder og et samlet Farum Midtby:

 

° Der skal etableres et godt og tydeligt stisystem i øst-vest aksen igennem området

° Haven ved sundhedshuset skal udnyttes så der skabes forbindelse mellem kumbelhaven og bytorvet – kan fx indeholde byrum, pladser, legepladser, cafeer

° Indgang til kulturhuset fra haven ved stien fra Kumbelhaven – for øget synlighed og sammenhæng i området

° Der mangler en samlet masterplan for hele Farum Midtby

° God forbindelse til Bybækgrunden – som skal være skiltet ordenligt

° Der skal skabes gennemgang fra Frederiksborgvej til Bytorve

° Skal Frederiksborgvej forsat være uden indkørsler til området?

 

Karakteren af fremtidigt byggeri på området:

 

° Byg tæt byggeri ud mod motorvejen og lavt byggeri ved Frederiksborgvej

° Mere luft i den vestlige del, hvis den østlige bliver fortættet

° Byg noget lavt ud mod Frederiksborgvej – vi ønsker ikke, at fortætning bliver til ’forklumpning’

° Parkering skal tænkes ind – der er pt. allerede problemer med parkering ved Kulturhuset. Noget parkering kan etableres i kælder, men det bør ikke være det hele

° Hvorfor skal der bygges så tæt? hvorfor kan vi ikke skabe nogle flotte, grønne byrum med mulighed for aktiviteter

° Naturelementerne skal tænkes ind tidligt i processen - træerne på bytorvets p-pladser er et eksempel på, hvad man ikke skal gøre. Grønne tage er et godt eksempel. Når vi fælder træer i byen, skal der plantes nye

° Samme mængde grønt som i dag

° Bygningen med Solsikken kan rives ned – bred enighed

° Den gamle skole – meget delte meninger om, hvorvidt den skal bevares eller rives ned

° Den gamle skole er ikke egnet til seniorboliger

° Højden på nybyggeri skal afklares – der skal bygges i højden, hvis der skal være fornuftig økonomi i de

° Kantbebyggelse for at skærme byrum mod vejstøj fra Frederiksborgvej

° Kan man opsætte glasvægge mod Frederiksborgvej, så støjen dæmpes og der kan etableres grønne byrum bagved?

 

Udeståender som skal afklares nærmere:

 

° Hvad vil SEB?

° Er der interesserede investorer?

° Er den gamle skole bevaringsværdig? Er der noget af den gamle skole, som er mere bevaringsværdig end andet?

° Kan man sikre sammenhæng og byport og bevare (dele af) skolen samtidig?

° Hvordan får vi økonomien til at gå op? Der skal etableres Business cases for byggeri inkl. Parkering i kælder eller p-hus. Med økonomiske nøgletal til Miljø-, Plan- og Teknikudvalget ift. byggeri i etager, kælder m.v.

° Kan der senere i processen arrangeres en rundtur i de gamle rådhusbygninger for interesserede?

° Kan der etableres ældreboliger i de nye boliger, som Dades etablerer ved udbygning af Farum Bytorv?

° Hvordan etableres der tilkørsel til ny matrikel på Frederiksborgvej 5 – skal tilkørslen fra Stavnsholtvej evt. genåbnes v. Kulturhuset? Opmærksomheder ift. områder/emner der ikke direkte berører udviklingen af rådhusgrunden:

° Gammel lokalplan for Kumbelhaven giver mange gode idee

° Flere aktiviteter i Kumbelhaven f.eks. motionsredskaber – som det fx ses i Søndermarken

° Kan man bygge i Kumbelhaven? f.eks. 2 punkthus

° Paltholmvej som stillevej dur ikke – det er en trafikafviklingsvej, og der skal ikke være overgange.

° Flere kommenterede på det uhensigtsmæssige i fortorv og cykelsti på Paltholmvej

° Kan man anlægge en lille sø i Kumbelhaven – hygge, nærhed og aktivitet mangler

° Cykelstien og fortovet på Frederiksborgvej er uden niveauforskel og der er ikke fortov ved Farum. Det er et problem med alle cykelrytterne. Det er vigtigt at sikre forholdene for fodgængere og almindelig cyklister

° Adgangsforhold ved Stien og Bybæk skal være bedre – og særlig opmærksomhed herpå i byggeperioden. ° Bevar støjvolden ved Bybækgrunden, hvis der alligevel ikke skal være stillevej på Paltholmvej.

° Bliver stationen eller flytter den ud til motorvejen

° Der ønskes en overdækning af motorvejen Den videre proces:

Ideerne fra workshop samles sammen og forelægges Miljø-, Plan- og Teknikudvalget

° Hvis vi arbejder indenfor kommuneplanens rammer, skal der nu udarbejdes lokalplan

° Hvis vi arbejder udenfor kommuneplanen skal der igangsættes en for-debat gennem en bredere dialog

 

Afrunding - Niels: - svært at konkludere - ideerne vil blive fremlagt for udvalget - indenfor kommuneplanens rammer, så kan vi gå i gang nu med lokalplan - udenfor kommuneplanen, så skal vi have fordebat - måske ønsker udvalget fordebat under alle omstændigheder 4 Afrunding

° vi skal kende økonomien og ændringer sal ind i kommuneplanen (Lars)

° flere kommentarer om det hensigtsmæssige i fortorv og cykelsti på Paltholmvej (Solveig, Lars m.fl.)

 

Afrunding – Lene:

° har lyttet og hørt mange gode ønsker om grønne byrum, unge, børn, ældre og byport.

° Ved at der skal findes 14 mio og det kan kun ske ved at sælge byggegrund

° det er et dilemma

° der vil blive en større borger inddragelse senere – gerne inden sommerferien.

° Fremtidsfabrik i den gamle skole – inspiration fra anden kommune ift. udviklingsindsats for ledige.

° Biograf - skal afklares med Bytorvet om de evt. vil have biografen liggende derovre

° Seniorboliger – der er særlig brug for 2-3 rums boliger

° Fælles lokaler for borgerne i den gamle skole

° Unge- og børnekultur skal fremmes – der skal være tilbud til de unge og børnene

° Spændende byrum i ”haven” ved SEB – grønne byrum, pladser, legepladser, cafeer.

° Gode byrum frem for flere boliger

° Senioregnede boliger – vi mangler dem og området er egnet til det pga. stationsnærhed og nærhed til Bytorvet.

° Parker og grønne byrum med bænker og ophold.

° Legesø til børnene – evt. skøjtebane om vinteren

° Bygge boliger der hvor Frederiksborgvej 5 ligger idag

° Cykelstisystem ind gennem området – ikke på vejen

° Byport, så man kunne se og bruge haven og se bytorvet fra Frederiksborgvej

° Byport ved cykelparkering

° Kan dele af den gamle skole evt. bevares, samtidig med at dele rives ned, så der etableres byport og forbindelseslinje til Kumbelhaven?

Markering af Farum midtby

° Vartegn – fx tårn med boliger på hjørnet af Paltholmvej og Frederiksborgvej (Anette)

° Vi skal åbne byen op, og markere at det er indgange n til Farum.

° Man skal kunne se, at man står midt i Farum

° Hvis der etableres en byport skal der også ”ske noget” på den anden side – man skal gå ind i et oplevelsesområde Særlige opmærksomheder ift. de omkringliggende områder og et samlet Farum Midtby:

° Der skal etableres et godt og tydeligt stisystem i øst-vest aksen igennem området

° Haven ved sundhedshuset skal udnyttes så der skabes forbindelse mellem kumbelhaven og bytorvet – kan fx indeholde byrum, pladser, legepladser, cafeer.

° Indgang til kulturhuset fra haven ved stien fra Kumbelhaven – for øget synlighed og sammenhæng i området

° Der mangler en samlet masterplan for hele Farum Midtby

° God forbindelse til Bybækgrunden – som skal være skiltet ordenlig

° Der skal skabes gennemgang fra Frederiksborgvej til Bytorvet

° Skal Frederiksborgvej forsat være uden indkørsler til området? Karakteren af fremtidigt byggeri på området:

° Byg tæt byggeri ud mod motorvejen og lavt byggeri ved Frederiksborgvej

° Mere luft i den vestlige del, hvis den østlige bliver fortættet

° Byg noget lavt ud mod Frederiksborgvej – vi ønsker ikke, at fortætning bliver til ’forklumpning

° Parkering skal tænkes ind – der er pt. allerede problemer med parkering ved Kulturhuset. Noget parkering kan etableres i kælder, men det bør ikke være det hele

° Hvorfor skal der bygges så tæt? hvorfor kan vi ikke skabe nogle flotte, grønne byrum med mulighed for aktiviteter

° Naturelementerne skal tænkes ind tidligt i processen - træerne på bytorvets p-pladser er et eksempel på, hvad man ikke skal gøre. Grønne tage er et godt eksempel. Når vi fælder træer i byen, skal der plantes nye

° Samme mængde grønt som i dag

° Bygningen med Solsikken kan rives ned – bred enighed

° Den gamle skole – meget delte meninger om, hvorvidt den skal bevares eller rives ned

° Den gamle skole er ikke egnet til seniorboliger

° Højden på nybyggeri skal afklares – der skal bygges i højden, hvis der skal være fornuftig økonomi i den

° Kantbebyggelse for at skærme byrum mod vejstøj fra Frederiksborgvej

° Kan man opsætte glasvægge mod Frederiksborgvej, så støjen dæmpes og der kan etableres grønne byrum bagved?

 

 

 

Afrunding :

° vi skal kende økonomien og ændringer sal ind i kommuneplanen (Lars)

° flere kommentarer om det hensigtsmæssige i fortorv og cykelsti på Paltholmvej (Solveig, Lars m.fl.) Afrunding – Lene:

° har lyttet og hørt mange gode ønsker om grønne byrum, unge, børn, ældre og byport.

° Ved at der skal findes 14 mio og det kan kun ske ved at sælge byggegrunde

° det er et dilemma

° der vil blive en større borger inddragelse senere – gerne inden sommerferien.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gerda Petersens forslag

 

 

 

Med udgangspunkt i SAVE registreringen vedr. Frederiksborgvej 3, Farum foreslår Furesø By og Land en ny fremtid for det gamle rådhus/skole.

 

Bygningerne er opført i 1924, bygget som kommuneskole for hele Farum, placeret i byens østlige del til elever fra Bregnerød, Stavnsholt og Farum. I sin tid rummede skolen også teknisk skole og bibliotek, med henvisning til Furesø Historien, bind 2. side 307 og 413.

 

Senest er bygningerne anvendt som rådhus. De er både arkitektonisk og historisk meget værdifulde for hele Furesø Kommune.

 

 

Forslag til fremtidig anvendelse og brug.

Bygningerne gives til borgerne med det formål at skabe nye rammer for fællesskaber. Målet vil være at etablere et udviklingsprojekt, der samler og indeholder arkitektur, historie, økologi, miljø og som kan skabe arbejdspladser.

 

Projektet kan f.eks. indeholde:

Farum Byferie – ferielejligheder og værelser - hvem skal administrerer?

Kongres og mødelokaler - mødelokaler under lpkalefordelingen?

Selskabslokaler(lig med Brumleby) - til hvor mange?

Sekretariat for humanitær landsorganisation, f.eks. Red Barnet, Amnesty, SOS Børnebyer - kontorudlejning

Spisehus, cafe, spiseklub, restaurant m.v. - med udendørsservering i haven?

Spillested, musikcafe for rytmisk musik

Indretning af konferencerum med byrådsmøbler og rødkærneprojekt fra Farum Rådhus (Bernt)

Indretning med kunstnerisk udsmykning fra Farum Rådhus

 

Etablering af medlems- og støttekreds.

Enkelt personer

Økologisk Landsforening, Årstiderne, Stengården

LO, KAB, ATP, COOP

Farum Industriforening, FC Nordsjælland, Farum Erhvervsforening

Nordea, Danske Bank, Jyske Bank

 

Fondsstøtte søges hos f.eks.

Real Dania

Velux Fonden

AP Møller Mærsk

Dreyers Fond

 

Gerda Petersen

 

Tlf. 23 44 02 50

44 95 13 26