Aftale med Furesø Byråd af 2009

Furesø d. 30. juni 2009

Rev. 16. juni 2010


Oplæg til inddragelse af lokalsamfund i beslutningsprocesserne i

Furesø Kommune
Baggrund for oplægget

Økonomiudvalget har d. 22. april 2009 - som opfølgning på et møde samme dag mellem Økonomiudvalget og repræsentanter fra lokalsamfund i Furesø Kommune – besluttet, at et oplæg fra lokalsamfundene skal indgå i Byrådets videre arbejde med en bedre inddragelse af kommunens lokalsamfund. Mødet d. 22. april var en opfølgning på et offentligt møde d. 24. februar, som lokalsamfundene i fællesskab afholdt om fremtiden for Lokalsamfundene i Furesø Kommune, og hvor en række byrådsmedlemmer deltog med oplæg.


Nærværende oplæg, der er udarbejdet af lokalsamfundene, har til formål at opfylde Økonomiudvalgets ønske om et oplæg, der kan indgå i Byrådets videre arbejde. Udover en generel fremstilling af problemstillingen rummer oplægget to bilag. Dels et bilag 1, hvori der redegøres for hver enkelt lokalsamfundsforening, dels et bilag 2, der omfatter de enkelte lokalforeningers vedtægter.


Missionen for Furesø Kommune siger, at kommunen skal understøtte udfoldelsen af det lokale demokrati bedst muligt. På det offentlige møde d. 24. februar var der imidlertid udbredt enighed om, at inddragelsen af lokalsamfundene hidtil ikke har fungeret godt nok. Lokalsamfundene ønsker derfor en mere systematisk dialog med Byrådet og forvaltningen.


Samarbejdet mellem lokalsamfundene og Byråd samt forvaltning bygger på en fælles forståelse af, at det er i Kommunens interesse at have velfungerende, attraktive lokalsamfund, der kan fastholde og tiltrække engagerede borgere, og at lokalsamfundene rummer ressourcer, der gennem inddragelse i beslutningsprocesserne, kan kvalificere grundlaget for de beslutninger vedr. lokalsamfundene, Byrådet træffer. Lokalsamfundene i Furesø Kommune har hver deres unikke træk, kultur, traditioner og prioriteringer. Mangfoldigheden er en styrke for Furesø Kommune og det fastslås i kommuneplanen, at de særlige lokale karaktertræk skal bevares og forstærkes. Der er således ingen intentioner om, at alle lokalsamfund skal have de samme tilbud.


Der er enighed mellem lokalsamfund og Byrådet om, at der ikke uddelegeres beslutningskompetence til lokalsamfundene, men at det er byrådet, der træffer beslutningerne. Der ændres således ikke på den eksisterende beslutningskompetence.


Formål med inddragelse af lokalsamfund

Der er flere formål med at inddrage lokalsamfundene:

° Ved at inddrage den ekspertise om og kendskab til lokalsamfundets konkrete forhold, der eksisterer i lokalsamfundene, kan grundlaget for beslutninger om lokalsamfundenes forhold kvalificeres.

° Ved at inddrage lokalsamfundene i beslutningsprocessen kan beslutningerne opnå en solid forankring blandt borgerne i lokalsamfundet.

° Ved at inddrage lokale idéer og ønsker i beslutningerne kan der opnås en større borgertilfredshed.

° Ved at udnytte lokalsamfundenes ressourcer, der er baseret på en frivillig indsats, kan forvaltningen opnå besparelser eller få ressourcer til andre opgaver.

° Gennem en fortløbende dialog mellem lokalsamfund på den ene side og Byråd og forvaltning på den anden, kan mange konflikter undgås eller forebygges, hvad der kan sikre en hensigtsmæssig anvendelse af såvel Byrådets, forvaltningens som lokalsamfundenes ressourcer.

Inddragelsen af lokalsamfundene vil være en platform for Byrådet og forvaltningen til at udbygge kendskabet til og forståelsen for de enkelte lokalområders særlige karaktertræk, lokalsamfundskultur og værdigrundlag.


Lokalsamfund

De lokalsamfund, der er omfattet af dette oplæg, omfatter Bregnerød, Farum Landsby, Jonstrup, Hareskovby, Kirke Værløse og Stavnsholt (landsby), i alt 5 områder. Disse lokalsamfund er repræsenteret ved henholdsvis Borger- og Grundejerforeningen for Bregnerødområdet, Beboerforeningen Farum Landsby, Furesø By og Land, Jonstrup 89, Hareskovby Medborgerforening samt Kirke Værløse, Omegns Grundejerforening og Stavnsholt Bylaug af 1868. De nævnte lokalsamfund samarbejder i et fælles organ, Lokalsamfundenes Samvirke.

Andre lokalsamfund - eller foreninger, der på anden vis varetager lokalsamfundenes interesser - kan blive omfattet af nærværende grundlag.


Retningslinier for inddragelse af lokalsamfundene

Forvaltningen har pligt til høring/konsultation af den lokale forening i alle sager, der på kort og lang sigt har væsentlig betydning for lokalsamfundene. Inddragelsen foregår tidligt i beslutningsprocessen og senest ved udarbejdelse af sagsfremstillingen til dagsordenpunkter til udvalgsmøder.

I større plan-sager, f.eks. ved forberedelsen af en ny Kommuneplan eller lokalplaner, opfordrer forvaltningen lokalsamfundene til for deres område at komme med input til et første planudkast.

I bilag 1 er der skitseret, hvilke sagstyper der omfattes af hørings/konsultationspligten. Forvaltningen og lokalsamfundene kan udarbejde en nærmere afgrænsning af, hvilken type sager, der er tale om.


Den lokale forening indføjes desuden på oversigten over Furesø Kommunes høringsparter.


Den lokale forening arrangerer et årligt åbent møde mellem centrale byrådsmedlemmer/udvalgsformænd og lokalsamfundets borgere. Mødedatoen aftales mellem den lokale forening og de politikere, der deltager i mødet, og dette afholdes eksempelvis i starten af budgetprocessen. Formålet med dette årlige møde er at skabe en åben og konstruktiv dialog mellem borgere og politikere om udviklingslinjerne i det pågældende lokalsamfund.


Hvert andet år gennemfører Byrådet og lokalsamfundene en fælles evaluering af samarbejdet ogdrøfter emner af fælles interesse. Første gang i første halvår 2011. Evalueringen og drøftelserne af emner af fælles interesseforegår ved et møde mellem Lokalsamfundenes Samvirke, der er et kontaktorgan for lokalsamfundene, og efter aftale formændene for relevante udvalg. Efter aftale kan repræsentanter fra forvaltningen deltage i mødet. Hvis der mellem parterne er enighed om, at der herudover er behov for at afholde møder mellem medlemmer af byrådet og Lokalsamfundenes Samvirke, afholdes disse.


Den lokale forenings karakteristika

Den lokale forening, der inddrages som repræsentant for lokalsamfundet, og som skal fungere som bindeled mellem lokalsamfundet og Byråd samt forvaltning, har en række karakteristika, der gør den i stand til at repræsentere lokalsamfundet i denne sammenhæng:


Den lokale forening har en bred forankring i lokalsamfundet

Den lokale forening har gennem en årrække engageret sig i lokale sager

Den lokale forening er åben for alle lokalsamfundets borgere

Foreningen har effektive kommunikationslinier og et bredt netværk i lokalsamfundet

Foreningens bestyrelse er demokratisk valgt

Referater af bestyrelsens møder er offentligt tilgængelige

Den lokale forening har udpeget en kontaktperson, der tegner foreningen ift. Byråd og forvaltning.


Typer af sager, der er omfattet af hørings/konsultationspligten


Generelt:

Forslag til lokalplaner

Ansøgninger om dispensationer for lokalplaner og byplanvedtægter

Ansøgninger om dispensationer fra beskyttelseslinier om søer, åer og skove m.v.

Ansøgninger om dispensationer fra bestemmelser i byggeloven og bygningsreglementet, dog kun hvis dispensationen har betydning for flere end 1 nabogrundejer

Forslag om ny Kommuneplan, kommuneplantillæg, Agenda 21, VVM planforslag m.v.

Fredninger h.h.v. ophævelse af fredningsbestemmelser

Ændringsforslag om byzone- og landzonestatus


Alle sager, der har væsentlig betydning for lokalsamfundet, herunder eksempelvis:

Besparelsesforslag og andre økonomiske forhold der i særlig grad vil påvirke lokalområdet

Trafik, herunder kollektiv trafik og trafiksikkerhed

Offentlige bygninger og institutioner i lokalområdet, infrastruktur og kultur

Miljø, støj, klima, naturbeskyttelse og naturpleje

Institutioner uden for lokalområdet, men som har væsentlig betydning for de enkelte lokalsamfund.