Lokalplan 146

LOKALPLAN 146


Byrådet har vedtaget udkast til lokalplan 146.

Planen beskriver området Frederiksborgvej 3 - 5 i Farum.

Lokalplanen er i høring til 25. maj 2020.

Lokalplanen kan hentes her ved tast på den sorte knap.Har du bemærkninger til lokalplanen, vil vi meget gerne høre fra dig i Furesø By og Land.


Vedlagt er også beslutningsgrundlaget og referat af Byrådsmødet den 25. marts 2020.

Kan hentes ved tast på den røde knap.


Endeligt er vedlagt Furesø By og Lands henstilling til UBB udvalget af 5. marts 2020 vedrørende facaderne på Den Gamle Skole.

Kan hentes ved tast på den hvide knap.


 

Lokalplan 146 og Tillæg 8 til Kommuneplan 2017 er endeligt vedtaget og offentliggjortByrådet vedtog den 25. november 2020 Lokalplan 146 for Boliger, erhverv og

offentlige formål ved Farum Kulturhus og Tillæg 8 til Kommuneplan 2017.


Planerne er offentliggjort på plandata.dk den 1. december 2020.

Se furesoe.dk/hoeringer


Vedtagelsen af planerne kan påklages til Planklagenævnet for så vidt angår retlige

forhold. Klage skal ske via Klageportalen inden 4 uger efter datoen for planernes

offentliggørelse, dvs. senest den 29. december 2020. Læs mere om planerne, deres retsvirkning, klagevejledning mm nedenfor.


Lokalplan 146

Lokalplanområdet ligger i Farum Midt, mellem Farum Bytorv og Farum Station,

på hjørnet af Stavnsholtvej og Frederiksborgvej ved Farum Kulturhus.


Lokalplanen muliggør en omdannelse af den bevaringsværdige gamle skolebygning,

som er beliggende ud mod Frederiksborgvej og senest har været anvendt til rådhus. Bygningen kan omdannes til 13 rækkehuse eller erhverv i formaf liberale erhverv, kontor, café og restauration. Bygningen omdannes med respekt for de bærende kulturværdier.


Lokalplanen muliggør ligeledes etablering af op til 90 nye etageboliger på hjørnet

mod Frederiksborgvej og Stavnsholtvej. I bebyggelsens stueetage er der mulighed

for at etablere liberalt erhverv, kontor, café og lignende.


Herudover muliggøres etablering af nye opholdsarealer, fælles friarealer og stier,

som binder lokalplanområdet sammen internt og med dets omgivelser. Under

den nye bebyggelse, som etableres ud mod Frederiksborgvej og Stavnsholtvej,

kan der etableres en parkeringskælder.


Hele teksten til lokalplan 146 kan downloades ved tast på den grønne knap.