2013

Gardes Hus i Farum LandsbyFuresø By og Land har den 19. marts 2013 tildelt Gardes Hus Søvej 2. foreningens diplom.


Huset kan dateres tilbage til 1773-77 og omtales som et af kirkens tre huse i landsbyen, der blev lejet ud til fattige.

I 1799 blev huset udvidet til bageri mod øst, hvor man byggede et granitstenshjørne til ovn. I brandtaksationen fra 1841 beskrives huset som 13 fag med egebindingsværk, udmuret med brændte sten og med stråtag. Mod syd-vest er der en lavere sidebygning på 5 fag med bindingsværk og stråtag.


Navnet ”Kommandør Gardes Hus” har huset fraa den familie, som i hundrede år var ejere, og hvis mest markante person var koffardikommandør Garde, som var tilknyttet handelsflåden på Holland og Friesland.


I 1930’erne var huset nogle år rekreationshjem, men forfaldt mere og mere. I 1971 blev det købt af Ruth og Finn Riis-Hansen fra Farumgård. Huset blev gennemgribende restaureret og er et godt eksempel på en restaurering, der har stor værdi for landsbyen. Det er med denne begrundelse, at Furesø By og Land har valgt at tildele foreningens diplom til Rikke Østergaard og Martin Larsen.


----------------------------------------------------------------------------------------


Kålundshuset i Farum LandsbyFuresø By og Land har den 19. marts 2013 tildelt Kålundshuset, Kålundsvej 29. foreningens diplom.


Kålundshuset og Kålundsvej har navn efter digteren Hans Vilhelm Kaalund, som levede fra 1818 til 1885. Han besøgte Farum første gang i 1839 og senere flere gange om sommeren med sin familie.


Huset blev bygget før 1718 på kirkens grund som et såkaldt tiendehus, der tilhørte kirken og var en slags kirkelade. Huset er ændret flere gange i antal fag og dybde, men fremstår i dag med 11 fag og bindingsværk i 1 etage med delvis udnyttet tagetage. I husets vestende en sidebygning på 3 fag og bindingsværk. Tavlene i bindingsværket er gulkalket, taget er dækket med strå og forsynet med kragetræer. Foran huset på den grønne trekant stod i sin tid bypumpen , der forsynede de omkringboende med drikkevand.


Huset er smukt og velbevaret og af stor værdi for landsbymiljøet. Det er med denne begrundelse, at Furesø By og Land har valgt at tildele foreningens diplom til Lisbeth Lund og Søren Sørensen.


-------------------------------------------------------------------------------------

P.E. Rasmussensvej i Farum LandsbyFuresø By og Land har den 19. marts 2013 tildelt P.E. Rasmussensvej 1. foreningens diplom.


Tidligere huse på grunden kan dateres tilbage til 1718, hvor der på toppen af Sandbanken lå et lille hus på 5 fag. I 1773 takseres hjulmand Jens Andersens hus som 8 fag langt og 3 fag dybt med bindingsværk og stråtag samt et udhus på 7 fag.


Dette hus brændte i 1825, men blev senere genopført og brændte på ny i 1963.

Birgitte Mandel skriver i sit hæfte, ”En tur i gamle dages Farum” fra 2009, om huset på P.E. Rasmussensvej 1.: ”det rummede i sin tid to familier. Ud mod vejen boede Emil Jensen, tidligere spækhøker på Hovedgaden, nu skomager med sit lille værksted over gården, hvor han kunne sidde med sit arbejde og kigge på forbipasserende på Sandvejen, som den hed i folkemunde. I den bageste ende af huset boede ”Murer-Emil” med kone og 21 børn. Dem måtte vi ikke tage med hjem……


Arkitekt Ole Meyer købte ejendommen før branden og opførte derefter et nyt hus, som stod færdigt i 1964. Huset er et øst-vest vendt længehus placeret på det gamle fundament med et plankeværk der forbinder hus og udhus. Huset har sadeltag med røde vingetegl, pudsede, hvidkalkede mure og sorttjæret sokkel. Sydfacaden er af træ og glas, som åbner huset mod den lukkede gårdhave. Gavlene er beklædt med brædder 1 på 2. Alle udvendige døre er forsynet med skoddedøre, som understreger husets materialevalg. Huset er et meget fint eksempel på indpasningen af et nyt hus i et historisk miljø, hvor man er bevidst over for dimensioner, materialer og omgivelser.


Det er med denne begrundelse, at Furesø By og Land har valgt at tildele foreningens diplom til Ole Meyer.


-------------------------------------------------------------------------------------

Rendebækgaard i Stavnsholt LandsbyFuresø By og Land har den 19. marts 2013 tildelt Rendebækgård, Stavnsholt foreningens diplom.


Den oprindelige gård kan dateres tilbage til 1766. I 1834 blev Rendebækgård bygget som en firlænget gård med bindingsværk og stråtag. Den brændte i 1991 efter en ildspåsættelse og blev genopført i 1993 som firlænget gård med tegltag. I mange ældre bygninger vil der i årenes løb været foretaget om- og tilbygninger. Man kan stille spørgsmålstegn ved, hvilket årstal en bygning skal tilbageføres til efter en brand.


Rendebækgård har med sin beliggenhed centralt i Stavnsholt stor betydning for helheden i landsbyen. Den repræsenterer en spændende kulturarv både med bygninger og ejere, hvoraf flere har sat præg på historien lokalt og på amtsplan, i sogneråd, amtsråd og bestyrelse og direktion for Frederiksborg Amts Sparekasse.


Det er af stor betydning, at vi værner om den værdifulde bygningsarv, som tidligere generationer har efterladt. Det er med denne begrundelse, at Furesø By og Land har valgt at tildele foreningens diplom til Henning og Asger Kjeldsted Olsen.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tiendehuset i Farum LandsbyFuresø By og Land har den 19. marts 2013 tildelt Tiendehuset, Kålundsvej 31. foreningens diplom.


Tiendehuset er ombygget og udvidet ca. 1852. men den ældste bygning på grunden var sammenbygget med kirkegårdsmuren og tjente som magasin for kirkens tiender. Senere lod ejeren af Farumgård kirkeladen bygge om til skolehus. Efter rytterskolen blev oprettet i 1726, blev kirkeladen benyttet som bolig, men forfaldt meget ved slutningen af 1700’tallet, hvor den blev solgt på offentlig auktion.

I 1852 er huset 9 fag liggende øst/vest med egebindingsværk på sten, klinede vægge og stråtag. Senere er størstedelen af ydervæggene udskiftet med grundmur. Ydervæggene og de 5 fag bindingsværk mod vest er hvidkalkede i flg. sjællandsk byggeskik. Huset er vedligeholdt med de rigtige materialer, kalk, trætjære og oliemaling og sammen med udhus og en usædvanlig have i 2 niveauer, der med beplantning og belægninger respekterer både det historiske og det egnstypiske.


Huset er smukt og velbevaret og af stor værdi for landsbymiljøet. Det er med denne begrundelse, at Furesø By og Land har valgt at tildele foreningens diplom til Finn Danielsen.