Ansøgningsskema

Ansøgning om lån forudsætter udfyldelse af ansøgningsskema.

Udfyldt ansøgningsskema sendes til formanden for Furesø Bevaring


Ansøgningsskema kan downloades her:

Furesø Bevaring skal under vejs i behandlingen af ansøgers ansøgning have svar på yderligere spørgsmål som kan ses af oplysningsskemaet her under.


Oplysningsskemaet kan downloades her:

Bliver lånet bevilget vi du modtage følgende bevillingsbrev:

 

Bevillingsbrev

 

Ansøgers navn og adresse.                                                                            

e-mail adresse

 

 

Furesø Bevaring har (på sit møde den dd.mm,åååå) på opfordring ved skriftlig ansøgning af dd.mm.åååå behandlet dit/jeres ønske om et rente- og afdragsfrit lån og besluttet at ejendommen X har (har ikke) de nødvendige arkitektoniske og/eller kulturhistoriske værdier som gældende i lokalområdet i et sådant omfang at rentefrit lån er berettiget set i lyset af fondens til rådighed værende økonomiske ressourcer.

Furesø bevaring giver herved tilsagn om et lånebeløb stort: xxx.000,- kr.

(på følgende betingelser)

 

Lånet bliver udbetalt, når projektet/renoveringen er afsluttet og godkendt, og der foreligger et tinglyst pantebrev, der udstedes som ejerpantebrev med Furesø Bevaring som underpanthaver.

Furesø Bevarings CVR nr. er 33894805.

 

Pantebrevet udfærdiges og til sin tid aflyses på ansøgers/låntagers regning.

 

I pantebrevet skal indgå nedenstående særlige bestemmelser.

 

SÆRLIGE BESTEMMELSER:

 

Pantebrevet forrentes og afdrages ikke, men forfalder til fuld indfrielse senest ved ejendommens ejerskifte eller ved misligholdelse af støttevilkårene.

 

Udstykning af ejendommen i ejerlejligheder efter udbetaling af lånet, betragtes som ejerskifte.

Skilsmisse og uskiftet bo, betragtes ikke som ejerskifte.

 

Aflysning af lånet kan alene ske ved fuld indfrielse af lånet.

 

Furesø Bevaring skal have meddelelse om enhver ændring i form af omprioritering, opdeling og lignende af ejendommen, som kan give anledning til vurdering af om støttevilkårene er misligholdt.

 

Det er en forudsætning for ydelse af lån til støtteberettigede arbejder, at lånet kan indeholdes inden for 80 % af den offentlige ejendomsvurdering opgjort pr. den 1. januar i det år, hvor ansøgning indgives.

 

Tilsagnet bortfalder uden yderligere varsel, såfremt renoveringen ikke er afsluttet senest dd.mm.åååå. Fristen vil dog kunne forlænges på begrundet anmodning.

 

 

Med venlig hilsen

Furesø Bevaring