Furesø Bevaring

Præsentation af Furesø BevaringFuresø Bevaring har til formål at virke for, at ældre bygninger og bymiljøer med arkitektonisk eller kulturhistorisk værdi bevares eller genskabes gennem korrekt restaurering.

Støtten til bevaring af kommunens kulturarv er tidligere blevet administreret af Furesø Kommune, men er i 2013 overdraget til Furesø Bevaring.


Furesø Bevaring – tidligere Farum Bevaringsfond – blev i sin tid stiftet på initiativ af Det Gamle Farums Venner, nu Furesø By og Land. Foreningen har igennem årene støttet flere restaureringsprojekter i kommunen og har gennem en årrække modtaget et årligt tilskud på 100.000 kr. fra Furesø Kommune.


Via midlerne giver Furesø Bevaring økonomisk støtte til bygningsarbejder på privat, bevaringsværdig bebyggelse.

Hvis en ansøgning imødekommes, får ejendommens ejer støtte i form af et afdragsfrit lån uden beregning af renter.

De lån, som Furesø Bevaring yder, forfalder til fuld indfrielse senest ved ejendommens ejerskifte eller ved misligholdelse af støttevilkårene. Lånet kan primært bruges til bygningsarbejder på bygningernes udvendige dele og kan andrage halvdelen af de samlede udgifter til projektet.


Bevaringen af de kulturhistoriske bevaringsværdier i lokalområderne indgår som del af Furesø Kommunes arbejde med blandt andet kortlægning af kulturhistorien og bevaringsværdige bygninger og bymiljøer og beskyttelse af kulturarven.

Furesø Bevaring er beskrevet på Furesø Kommunes hjemmeside.

Se mere her på linket.


https://www.furesoe.dk/politik/raad-naevn-og-bestyrelser/furesoe-bevaring/


Furesø Bevaring er også beskrevet på Furesø Museers hjemmeside.

Se mere her på linket.


Furesø BevaringBest Books of the Year