Farum Hovedgade

Interessegruppe medlemmer


Tovholder:

Pia Telling


Ulla Hess

Ole Hesselkilde


----------------------------------------------------------------------------

Rema 1000 på Frodes PladsSagen om bebyggelse af grunden ved Frodes Plads er kommet ind i sin afgørende fase.


Furesø By og Land har tidligere gjort indsigelser mod supermarked på Frodes Plads, citat:

Vi mener ikke, der skal gives tilladelse til et supermarked på Banktorvet, det vil skabe store trafikale problemer for Hovedgaden, men gerne med mindre butikker, cafeer og restauranter.


Vedlagt oplæg fra Rema 1000 september 2017.

Kan downloades ved tast på knap

-------------------------------------------------------------

Arkitekt ma.a. Tom Mose Petersen har for Furesø By og Land udarbejdet vedlagte vurdering fra 26.09.17. af Rema 1000 projektet.


Furesø By og Land vil gerne citerer her fra:

Bymidten bør tænkes som helhed, og tidligere anbefalinger fra Bevaringsvejledning for Farum Hovedgade, 1986 og anbefalinger i Lokalplan 46 for Hovedgaden bør ligge til grund for et samlet forslag.


Tom Mose Petersens vurdering kan downloades i sin helhed ved tast på knap


-------------------------------------------------------------

Der har været mange gode forslag til Farum Hovedgades renovering.


En af de nyere og mere detaljerede og gennemarbejdede er:

Arkitektur og Byrum - Farum Hovedgade

Forslag til høring i februar 2016


Materialet kan downloades her ved tast på knap

Fra Arkitektur og Byrum siderne 23 og 24 vil vi gerne citere:
HELHED OG SAMMENHÆNG

PRINCIPPER FOR HELHED OG SAMMENHÆNG


”Der skal være helhed og sammenhæng på flere niveauer.

I kommunen som helhed, i byområderne og inden for de enkelte bebyggelser og byrum.”


Udviklingen i området skal respektere og understøtte et sammensat og varieret fysisk bymiljø, der fremmer et mangfoldigt liv, og som via fællesnævnere for delstrækninger såvel som for det samlede område fremstår som en helhed.


Udviklingen skal respektere og understøtte:

- de tre historiske bytyper som dominerende træk på hver sin strækning

- klare kontraster i gademiljøet mellem det tætte og mere åbne, mellem det intense og mere fredfyldte, mellem mur, grønt og udsyn

- at der langs gaden findes både beboelse og servicefunktioner, og at der i gaden er plads til alle trafikarter- en helhedsskabende, karakterfuld og rumskabende beplantning, der giver bymiljøet en udpræget grøn karakte

r- at de særlige ”kig” i gaden til omgivelser samt markante kendetegn og historiske spor bevares fremtrædende i gadebilledet

- at hovedgaden skal fremtræde som ét, gennemgående gaderum, der fletter sig sammen med fire særlige byrum og skal stå i åben forbindelse med tilstødende parker

- at gaderummet og torvepladserne skal fremtræde klart defineret af ”ydervægge” fra de ejendomme, der grænser op til vejarealet

- at ”ydervæggene” skal bestå af husene. Ved siden af husene, hvor mellemrummet ikke er en vej, sti eller indkørsel, skal ”ydervæggene” bestå af markant, vægskabende beplantning plantet på ejendommene langs kanten mod gaderummet eller torvepladsen

- at ”ydervæggene” på hjørneejendomme, hvor huset har facade mod anden vej, må bestå af enten huset eller markant, vægskabende beplantning langs kanten mod gaderummet

- at der på ejendomme med forhave eller forplads mellem bebyggelsen og vejarealet skal være en markering af skellet, og at denne markering skal respektere, at der fra gaderummet skal være frit udsyn til huset

- at strækninger langs offentlige parker skal have en åben karakter og inviterende indgange til parkerne

- at hele gaderummet, større torvepladser og offentlige P-pladser skal fremtræde ensartet med hensyn til belægnings-beplantnings- og belysnings- og møbleringstyper og andet fast inventar

- at forpladser ved huse med kundeorienteret service (ex butikker, klinikker, institutioner) skal fremtræde som samhørende med gaderummet med hensyn til belægningstyper og belysning

- at navne-, husnummer- og trafikskiltning skal være diskret og hensynsfuldt indpasset i helheden, og at bymiljøet skal friholdes for permanente, fritstående skilte, pyloner, flagstænger o.lign. til erhvervsmæssig skiltning og reklamering

- at P-pladser skal være diskret indpasset i bymiljøet- at behovet for bil-og cykelparkering skal være dækket på den enkelte ejendom suppleret af ejendomme med offentlige bil-P-pladser og af offentlige cykelparkeringspladser i tilknytning til ”Majtræspladsen”, ”Skulpturparken”, ”Krogvadparken” og buslæskure

- at gaderummet og alle tilstødende arealer med offentlig adgang skal være indrettet og udformet med udgangspunkt i de svage trafikanter således, at adgang og færdsel er uhindret, nem og tryg for fodgængere, mennesker med funktionsnedsættelse og cyklister