Aktuelt

Furesø By og Land går aktivt ind i dialogen med politikkerne om byggeriet på Frodes Plads.


Se henvendelsen til Udvalget for Byudvikling og Bolig fra Furesø By og Land.

Indsigelser og bebyggelsesforslag.


Furesø By og Land takker for at få lejlighed til at udtale sig endnu en gang i anledning af det på borgermødet den 6. september 2018 fremlagte projektforslag af 23. marts 2018 om ny bebyggelse på Frodes Plads ved bygherrerne Korf og Rema1000.

 

For at kunne gennemføre projektet har forvaltningen udarbejdet en oversigt over dispensationer til gældende planer, som det vil være nødvendigt at få politisk opbakning til. Det fremgår heraf, at der skal gives 26 dispensationer til den allerede af byrådet godkendte kommuneplan fra 2017, samt til den i 2016 godkendte ”Rammer for arkitektur og byrum i Farum Hovedgade”. Det fremgår endvidere, at der evt. skal gives 47 dispensationer til de nævnte dokumenter afhængig af projektets konkrete udformning.

 

Furesø By og Land har igen behandlet sagen og finder det konstruktivt at politikkerne vil lade sagen vurdere på ny.

Furesø By og Land finder på det foreliggende grundlag anledning til at rejse følgende indsigelser:

 

1. Det er positivt at politikkerne vil inddrage borgerne i den foreliggende sag mest muligt, men forekommer desillusionerende at de samme borgere og organisationer som har bakket op om KP17 og Arkitektur og Byrum i Farum Hovedgade skal opleve at de vedtagne planer skal afviges ved den store mængde af dispensationer fordi bygherre presser på.

 

2. For private borgere og organisationer uden arkitektfaglige kvalifikationer er det ikke en mulighed, at sætte streger på et papir for at foreslå alternative realistiske løsninger. Det vil derfor være nødvendigt at få etableret en dialog med forvaltningens arkitektfaglige kvalifikationer. Gerne som workshops.

 

3. Området i det foreliggende projektforslag er i Rammer for arkitektur og byrum i Farum Hovedgadetænkt som et byrum med en mindre torvedannelse og med en bebyggelse, der tager udgangspunkt i stationsbyens proportioner. Det giver ikke muligheder for 3 - 4 etagers huse.

 

4. Furesø By og Land stiller spørgsmål til udsagnet om, at der på Frodes Plads skulle være brug for en til flere detailbutikker set i lyset af Akacietorvets og Farum Bytorvs kommende udbygninger. Om detailbutikker står tomme som de nuværende eller om de står tomme som nybyggede gør vel ikke den store forskel.

 

5. Farum Hovedgade har med den allerede foretagne renovering fået en afdæmpet trafikal intensitet, hvilket opfattes positivt. Det foreslåede skitseprojekt forudsætter over tid en øget uønsket trafik og støj i Hovedgaden. Det samme vil gøre sig gældende til det foreslåede supermarked på Gammelgårdsvej med store lastbiler med forsyninger.

 

6. En bebyggelses % på 48 - 50 for projektområdet rækker langt ud over hvad der er passende for stationsbybebyggelse.

 

FORSLAG

Furesø By og Land skal derfor foreslå et byggeri med 2 etager med udnyttet tagetager med saddeltage og et mindre torv med småbutikker. Byggeriet skal følge den øvrige bebyggelse i hovedgaden med ”luft” i mellem bygningerne, således at ”bebyggelsesrytmen” langs Hovedgaden fastholdes. I følge Rammer for arkitektur og byrum i Farum Hovedgadei afsnittet om helhed og sammenhæng ”skal udviklingen respektere og understøtte at de 3 historiske bytyper som dominerende træk på hver sin strækning, jf. kort 2.” Ifølge kulturarv som fundament ”skal udviklingen respektere og understøtte, at bebyggelsen har en størrelse, proportioner og en karakter, der svarer til det karakteristiske for bytypen på den pågældende strækning.”

I Bevaringsværdier i Hovedgaden enkeltregistrering (side 35 og 37) er nr. 48 vurderet bevaringsværdig og nr. 50 bevaringsværdig med mulighed for opgradering.

Hvis man bortskræller alle overflødige bygninger, (malerforretningen, småhusene bagved, og diverse tilbygninger til nr.50), vil de gamle huse evt. kunne indgå i et nyt og anderledes spændende nybyggeri.

Selve udformningen bør være i overensstemmelse med arkitektur og byrum og det bagved liggende parkeringsareal være tilgængeligt fra både Hovedgade og Gammelgårdsvej.

Furesø By og Land vil opfordre til at alternative skitser udarbejdes hvor hele området med de omkringliggende bygninger kan ses i en sammenhæng.

 

 

 

Med venlig hilsen,

 

Formand Poul Lüneborg

Kålundsvej 6A, 3520 Farum

Tlf. +45 44 95 04 72, mobil: +45 23 31 05 21

poul.luneborg@gmail.com

www.furesoebyogland.dk